Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku Avukatı

Anayasa madde 41; “Aile, Türk toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı için özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” hükmü ile ailenin olgusunun birey, toplum ve devlet açısından önemi ifade edilmektedir. İşbu madde metninden de anlaşılacağı üzere; ailenin önemi sarih bir biçimde belirtilmekte, ailenin korunması adına gereken tedbirleri alma hususunda devlete görev yükletilmektedir.

Aile Hukuku Avukatı Hangi Konularda Hizmet Vermektedir?

Aile Hukuku, Medeni Hukukun önemli bir bölümünü oluşturan oldukça kapsamlı bir alandır. Türk Medeni Kanunu’nun 2. Kitabında 118 ila 494 maddeleri arasında düzenleme alanı bulan aile hukuku;

 • Nişanlanmadan kaynaklanan davalar,
 • Evlilik koşulları ve hükümleri,
 • Boşanma davaları
 • Boşanmanın koşulları ve sonuçları,
 • Boşanmadan kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları
 • Mal rejimlerinden kaynaklanan davalar,
 • Aile konutuna ilişkin davalar,
 • Velayetin değiştirilmesine, velayetin kaldırılmasına ilişkin davalar,
 • Çocukla şahsi ilişkinin artırılması, azaltılması veya kaldırılmasına ilişkin davalar,
 • Soy bağının reddi ve babalığa ilişkin davalar,
 • Evlat edinmeye izin davaları,
 • Nafakanın kaldırılması, azaltılması veya artırılmasına ilişkin davalar
 • Vesayet davaları,
 • 6284 sayılı kanuna göre koruma kararları

Konularını ihtiva etmekle birlikte; aile içi şiddet, kadın ve çocuk hakları gibi hususi inceleme alanlarını da kapsar. Aile hukuku avukatı, aile hukukundan doğan işlem, uyuşmazlık ve davalarda müktesebat ve deneyim sahibi avukattır. Her ne kadar aile hukuku avukatı gibi yasal bir branşlaşma mevcut olmasa dahi, aile hukukuna hâkim avukatlar uygulamada bu isimle bilinmektedir.

Aile Hukuku Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümü

Aile hukukunun düzenlediği hususlara dair uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümlenmesinde aile mahkemeleri görevlidir. Aile mahkemelerinin mevcut olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemeleri, aile hukukundan doğan işlere ve uyuşmazlıklara bakmakla görevlidir. Uzmanlık mahkemeleri olan aile mahkemelerinde ruh bilimci ve sosyal bilimci gibi uzmanların yardımından istifade edilir.

Aile hukuku, aileye ilişkin konuların tanzim edilmesinde hâkimin takdir yetkisini olabildiğince geniş tutmuş ve bu sayede somut olaylara en uygun ve adil karar vermeyi kolay kılan esneklik tanınmıştır.  Dolayısıyla aile mahkemeleri; yargılama fonksiyonunun icra edilmesinin yanı sıra toplumun temel çekirdeği olan ailenin korunmasına dair koruyucu, eğitici ve sosyal tedbirler alınmasını da sağlamaktadır.

Aile Hukuku Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Aile hukuku avukatı, aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların, işlemlerin ve davaların tamamına bakmakla birlikte bilhassa eşler arasındaki ihtilaflar ve geçimsizlikler nedeniyle açılan boşanma davalarına vekalet ederek sürecin sağlıklı bir biçimde tezahür etmesini ve adilane bir yargılama gerçekleşmesini sağlar. Boşanma davalarının yanı sıra; mal rejimi uyuşmazlıkları, maddi ve manevi tazminat davaları, nafaka ve velayet gibi pek çok konuda yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde etkin rol alır. Aile hukuku avukatı tarafından takip edilen davalardan bazılarını ifade etmek gerekirse:

 • Anlaşmalı boşanma davası,
 • Çekişmeli boşanma davası,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Ziynet eşyası alacağı davası
 • Velayet davası,
 • Mal paylaşımı davası,
 • Nafakanın artırılması, kaldırılması ve nafaka indirim davaları,
 • Soybağının kurulması ve babalık davası
 • Katkı payı davası,
 • Katılma alacağı davası,
 • Tanıma ve tenfiz davası,
 • Nesebin reddi davası,
 • Nafaka artırım davaları,
 • Evlenmeye izin davası,
 • Aile konutu uygulamasından doğan davalar,
 • İddet süresi kaldırma davası,
 • Evlat edinme davaları,
 • 6284 sayılı kanundan kaynaklanan talepler.

İstanbul Aile Hukuku Avukatı

İstanbul aile hukuku avukatı tarafından sunulan hukuki yardım sayesinde; hatalı veya ihmali işlemlerin önüne geçilmesiyle olası hak ve menfaat kayıplarına mâni olunacağı gibi, her türlü hukuki sürecin etkin ve dinamik bir biçimde çözüme kavuşturulması sağlanacaktır. İstanbul’da deneyimli aile hukuku avukatı; aile ilişkilerinin tanzim edilmesinde veya ailenin oluşması esnasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklara bağlı olarak çok çeşitli dava türlerinde görev alır. Evlilik, boşanma, velayet, nafaka, vesayet, evlat edinme ve nişanlanma başta olmak üzere pek çok hususta hukuki yardım sunan uzman aile hukuku avukatı; hakkın temini ve müdafaası adına son derece önemi bir yer tutar.

Deneyimli Aile Hukuku Avukatı

Deneyimli aile hukuku avukatı; aile hukuku kapsamında yaşanan uyuşmazlıklara hukuki danışmanlık sağlamak; davalara ise vekillik hizmeti vermek suretiyle avukatlık mesleğini icra eder. Yaşanan hukuki sorunların; hak, menfaat ve zaman kaybı yaşanmaksızın çözümlenmesi adına hukuki bilgisini ve birikimini kullanan en iyi aile hukuku avukatı; aile içi şiddet, evlilik dışı çocuklar, taşıyıcı annelik ve çocuk istismarı gibi spesifik ve özel düzenlemeleri haiz konularda da hukuki destek sağlar.

Boşanma Davalarında Aile Hukuku Avukatının Önemi

Aile Hukuku avukatı, uygulamada boşanma avukatı olarak da bilinen; Medeni Kanunu’nun önemli bir bölümünü oluşturan aile hukuku kapsamında ele alınan boşanma, evliliğin feshi, mal paylaşımı, nişanlılık, velayet ve nafaka gibi hususlarda uzmanlık sahibidir. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında tarafların hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar sarf eden, dava sürecine hazırlık yaparak sürecin en doğru şekilde seyretmesi için hukuki yol haritası belirleyen aile hukuku avukatı; taraflar ve bilhassa müşterek çocuklar için psikolojik açıdan yıpratıcı olan boşanma sürecinin kolaylıkla tamamlanmasına yardım eder.

Başa dön tuşu