İstanbul Boşanma Avukatı

Aile, toplumu meydana getiren asli kurumdur. Kanun koyucu, aile kurumunun önemine binaen Türk Medeni Kanunu’nda aileye ilişkin pek çok düzenleme getirmiştir. Aileyi oluşturan eşlerin, evlilik birliğini sona erdirmek istemeleri halinde boşanma davası açmaları gerekir. Boşanma davası, eşlerin bizzat katılması ve takip etmesi gereken davalardan değildir. Bu itibarla boşanma davası süreci ve sonuçlarına dair her türlü hukuki iş ve işlem, boşanma avukatı aracılığı ile yürütülebilir. Esasında mevzuat, boşanma avukatı şeklinde bir avukatlık branşına yer vermese dahi daha çok boşanma davalarına bakan ve bu itibarla edindiği tecrübe ve müktesebat sayesinde uzmanlaşan avukatlar boşanma avukatı olarak adlandırılır.

İstanbul Boşanma Avukatı Neler Yapar?

İstanbul boşanma avukatı, davacı ya da dava edilen tarafa vekalet eder. Müvekkilinin boşanma, velayet, mal paylaşımı, ayrılık, nafaka ve sair hususlarda haklarını müdafaa eder. İstanbul boşanma avukatının sunduğu hukuki faaliyetleri genel kapsamda ifade etmek gerekirse:

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
  • Anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesi hazırlanması,
  • Mal paylaşımı davası takibi,
  • Mal paylaşımı sözleşmesi hazırlanması,
  • 6284 sayılı kanun gereğince alınması gereken tedbirlerin talebi,
  • Ayrılık davası ve buna dair talepler,
  • Nafaka davası takibi ve tazminat talebi,
  • Velayetin değiştirilmesine ilişkin talepler.

Neden Boşanma Avukatından Hukuki Yardım Almalıyım?

Boşanma davası, tarafların bizzat yürütebileceği davalardan olup herhangi bir boşanma avukatından hukuki yardım almanın şart koşulmadığı davadır. Ancak, boşanma sürecinin eşler ve özellikle çocuklar açısından son derece yıpratıcı etkileri olduğu aşikardır. Taraflar arasında iletişim kanallarının sağlıklı şekilde işlemediği, maddi ve manevi yıpratıcı etkilerin olduğu ve hatalı ya da ihmali işlemlerde bulunulması halinde telafisi güç hak ve menfaat kayıplarının yaşandığı boşanma sürecinin, dava deneyimini haiz olan uzman bir boşanma avukatından yardım alması, sürecin sıhhati adına oldukça değerlidir.

İstanbul boşanma avukatı nezaretinde yürütülen boşanma davası, avukatın bilgi ve birikimi vesilesiyle sağlıklı ve pratik bir biçimde işletilerek arzu edilen sonucun kısa sürede elde edilmesi ve hak kaybı yaşanmaması adına isabetli bir yaklaşım olur. Boşanma avukatı, müvekkili tarafından kendisi ile paylaşılan bilgilerin mahrem olduğu bilinci ile hareket eder ve somut olayın en kısa yoldan çözüme kavuşturulması adına gerekli hukuki yol haritasını belirler.

Boşanma sürecinde dava safhası kadar boşanmaya hazırlık safhası da kritiktir. Yaşanan olaylar ve evlilik birliğinin sona ermesine neden olan olgular şeffaf ve net bir biçimde boşanma avukatı ile paylaşılmalıdır. Bu sayede avukat, kendisi ile paylaşılan bilgiler doğrultusunda boşanmaya esas teşkil edebilecek durumları belirleyerek gerekli hazırlığına başlar. Bu süreçte, uzaklaştırma veya koruma kararı alınması gerekiyorsa uzaklaştırma veya koruma kararı talep eder. Davanın seyrine müvekkili lehine etki edecek delilleri toplar ve dava dilekçesini muntazam şekilde hazırlar.

Boşanma davasında ileri sürülecek boşanma sebebi önemlidir. Zira kanun koyucu boşanma sebeplerini Türk Medeni Kanunu’nda tahdidi düzenlemiştir. Davacı, sınırlı sayıda ifade edilen boşanma sebeplerinden en az birine dayanarak dava açmalıdır. Aksi takdirde dava reddedilir. İstanbul boşanma avukatı boşanmaya hazırlık safhasında hangi boşanma sebebine dayanılması gerektiğini, davanın seyri ve müvekkilinin menfaati doğrultusunda belirler.

Velayet Hususunda Boşanma Avukatı

Boşanma davasında eşlerin müşterek çocuğuna ait velayet hakkı, söz konusu çocuğu yararı gözetilerek eşlerden birine bırakılır. İstanbul boşanma avukatı, çocuğun velayeti hususunda, hukuki yardımda bulunduğu kişi lehine tanınan hakları ileri sürer. Velayetin müvekkiline bırakılmaması halinde çocuk ile müvekkili arasında kişisel ilişki kurulmasını, müvekkilinin durumunu gözeterek talep eder ve bunu sağlar. Velayet hakkını elinde bulunduran eşin bu hakkı gereği gibi kullanmaması halinde ise velayetin müvekkiline geçirilmesi için gereken hukuki süreci başlatır.

Mal Paylaşımı Hususunda Boşanma Avukatı

Boşanma sürecinde tarafların ihtilafa düştüğü konuların başında mal paylaşımı yer alır. Mal paylaşımı, oldukça kapsamlı bir konudur ancak en geniş tanımı ile tarafların, evlilik birliği süresince edindikleri malların paylaştırılması esasına dayanır. Mal paylaşımı hususunda en iyi boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek; mal paylaşımı hususunda hak kaybı yaşanmaması, mal kaçırmaya ilişkin hallerin tespit edilmesi ve buna ilişkin gerekli dava sürecinin başlatılması ve edinilmiş malların belirlenmesi konusunda olumlu sonuç doğuracaktır.

Nafaka ve Tazminat Hususunda Boşanma Avukatı

Maddi açıdan zarar gören ve manevi olarak yıpranan tarafın tazminat talep etme hakkı bulunur. İstanbul boşanma avukatı, tazminata ilişkin talebi sağlam temeller üzerinde ileri sürer ve müvekkilinin menfaatleri doğrultusunda tazminat kalemlerini talep eder.

Boşanma davasında, gerekli şartların karşılanması halinde nafakaya dair talepler de ileri sürülür. İstanbul boşanma avukatı müvekkili adına iştirak, tedbir ve yoksulluk nafakası hususunda hakların yerine getirilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Gerek dava esnasında gerekse dava sonrası süreçte ödenmeyen nafakanın tahsili için hukuki süreci takip eder. Öte yandan, değişen ekonomik koşullara göre nafaka miktarının yeniden belirlenmesi adına gereken prosedürü işletir.

İstinaf ve Temyiz Sürecinde Boşanma Avukatı

Taraflar, ilk derece mahkemesi olan aile mahkemesi kararını bölge adliye mahkemesine taşıyabilir. İstinaf başvuru yolu ile ya bölge adliye mahkemesi tarafından yeniden değerlendirilen dosyaya ilişkin ayrıca karar verilir, ya bozulup ilk derece mahkemesine geri gönderilir ya da ilk derece mahkemesinin kararı yerinde bulunur. İstinaf mahkemesi kararının da bir üst derece mahkemesi olan Yargıtay’a temyiz incelemesi için taşınabilir. Yargıtay, önüne gelen dosyada hukuka uygunluk denetimi yaparak kararı onar veya bozar fakat Yargıtay’ın bir yeni hüküm tesis etmesi söz konusu değildir. Kanun yolları denetimi sürecinde deneyimli bir boşanma avukatı aracılığıyla yardım alınması, sürecin ciddiyetle takip edilebilmesi adına önemlidir.

İstanbul Boşanma Avukatına Sor

Kişiler, boşanma sürecinde temsil hizmeti yerine yalnızca hukuki danışmanlık talebinde de bulunabilir. Bu tür bir talep üzerine İstanbul boşanma avukatı süreç boyunca hukuki açıdan sakıncalı ve yararlı durumları ifade ederek kişinin hak ve menfaat kaybı yaşamasına mani olacak şekilde bilgi verir. İstanbul boşanma avukatına sor faaliyeti sayesinde kişi, izlemesi gereken hukuki yolu ve hak düşürücü zaman aşımı süreleri gibi önemli tüm hususlar hakkında ücretli olarak hukuki yardım alır.

En İyi Boşanma Avukatı

Boşanma sürecinin taraflar ve çocuklar açısından son derece yıpratıcı etkileri olması, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle ciddi hak kayıplarına zemin hazırlaması nedeniyle kişi, en iyi boşanma avukatı arayışına girer. İstanbul en iyi boşanma avukatı aile hukukuna ve ilgili mevzuata hakim olan, emsal davalar ile deneyim kazanmış, Yargıtay ve istinaf kararlarını iyi bilen ve hukuk uzmanıdır. Bu nedenle, İstanbul boşanma avukatından alınacak hukuki yardım sayesinde sürecin sağlıklı bir biçimde ilerlemesi ve hakların müdafaa edilerek lehte sonuç elde edilmesi kuvvetle muhtemeldir.

Aile hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Aile Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu Ücretli Danışmanlık Banner

Ezgi Sapmaz

Avukat Arabulucu Ezgi SAPMAZ, aile ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir avukattır. Mesleğine duyduğu derin saygı ve bağlılıkla, müvekkillerine adil ve etik hizmet vermeyi amaçlar.
Başa dön tuşu