Cinsel Saldırı Suçu | TCK md.102

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu md.102’de hüküm altına alınmıştır. Halk arasında tecavüz suçu olarak da bilinen cinsel saldırı suçu, eski kanun döneminde ırza geçme olarak isimlendirilmiş ve oldukça ağır ceza yaptırımı öngörülmüştür. TCK 102 maddesi ile cinsel saldırı suçuna ilişkin; basit cinsel saldırı, sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı ve cezayı ağırlaştıran nitelikli haller düzenleme altına alınmıştır.

Basit cinsel saldırı suçu, en kısa tanımı ile; cinsel ilişki seviyesine varmamış fakat cinsel unsurlar ihtiva eden eylemler ile mağdurun bedenine temas edilerek mağdurun vücut ve cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesiyle işlenir. Cinsel saldırı suçunun sarkıntılık seviyesinde işlenmesi, suçun en hafif ceza gerektiren basit şekline örnektir. Suçun, cinsel ilişki düzeyine varan fiil ve eylemlerle işlenmesi ise daha ağır ceza gerektiren nitelikli hallerine örnektir.

Cinsel saldırı suçunu oluşturan saldırı fiilleri ve bu fillerin işlenmesi halinde fail için düzenlenen cezaları ihtiva eden makalemizde, suçun meydana gelmesi için gerekli unsurlar ve şartlar, cezalar, cezayı azaltan ve artıran haller ile birlikte yargılama sürecine dair önemli hususlar açıklanmıştır. Makaleye konu suçun önemi ve hassas bir süreç olması nedeniyle dikkatle okunması tavsiye olunur.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel saldırı suçuna ilişkin önemli konuları ifade etmeden önce cinsel suçlara dair kısa bilgiler vermek isabetli olacaktır. Zira, kişinin cinsel fiillerde bulunmak suretiyle gösterdiği her davranış, cinsel saldırı suçunun oluşmasına neden olmaz. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, failin işlediği fiile göre 4 farklı şekilde düzenlenmiştir. Bunlar:

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Türk Ceza Kanunu md.103 ile hüküm altına alınan cinsel istismar suçu; 15 yaşını doldurmamış çocuklara karşı işlenen cinsel davranışların tamamını, 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara, cebir, hile ve benzeri iradeyi etki altına alan sebeplerle işlenmesini ifade eder. Çocuğun 15 ile 18 yaş arasında olması ve kendisine yapılan fiilin hukuki açıdan manasını ve önemini fark etme gücünü haiz olmaması halinde işlenen cinsel hareketler de istismar kapsamında değerlendirilir.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Türk Ceza Kanunu md.104 ile hüküm altına alınan reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklarla, çocuğun razısı dahilinde cinsel ilişkiye girilmesini ifade eder. Cinsel saldırı suçu ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçu arasındaki fark, mağdur rızasıdır.

 • Cinsel Taciz Suçu

Türk Ceza Kanunu md.105 ile hüküm altına alınan cinsel taciz suçu; bedeni temas olmaksızın cinsel unsurlar ihtiva eden eylemler ile mağdurun cinsel yönden rahatsız edilmesini ifade eder. Cinsel taciz suçu ile cinsel saldırı suçu arasındaki en temel fark, failin mağdura yönelik eylemlerinde bedensel temasın olmamasıdır.

 • Cinsel Saldırı Suçu

Türk Ceza Kanunu md.102’de hüküm altına alınan ve makalemizde izah edilen cinsel saldırı suçuna ilişkin tüm mühim hususlar yazımızda ifade edilmektedir.

Basit Cinsel Saldırı Suçu | Sarkıntılık Suçu

Basit cinsel saldırı suçu, TCK md.102/1 hükmü gereğince cinsel unsurlar içeren fiillerle mağdurun vücut dokunulmazlığı hakkının ihlal edilmesidir. Suç teşkil eden fiillere somut örnekler vermek gerekirse: okşama, sıkıştırma, elleme, zor kullanarak cinsel organını ellettirme, yalama ve sair eylemler ile mağdurun vücut ve cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesiyle işlenir. Şayet failin mağdura yönelik eylemleri, sadece cinsel organın gösterilmesi ya da cinsel içerikli sözlü ifadelerde bulunulmuşsa cinsel taciz suçu söz konusu olur.

TCK md.102/1 düzenlemesinde cinsel ilişki seviyesine ulaşmayan bir eylem hüküm altın alınmıştır. Şayet, kişinin vücuduna uzun yahut cisim sokulması yani cinsel ilişkiye girme düzeyinde eylemlerde bulunulması, cinsel saldırı suçunun nitelikli halini oluşturur. Her iki durumda da fail ile mağdur arasında bedeni temas koşulu aranır.

Basit cinsel saldırının sarkıntılık şeklinde işlenmesi de ilgili fıkra kapsamında değerlendirilir. Suçun en hafif ceza gerektiren şekli olan sarkıntılık hali tespit edilirken somut olayın özellikleri göz önünde bulundurulur ve tespit, mahkeme tarafından gerçekleştirilir. Bu suçun sarkıntılık düzeyinde değerlendirilebilmesi için cinsel hareketlerin ani ve kesikli olması şartı bulunmaktadır. Yargıtay’ın istikrar gösteren kararları doğrultusunda, sarkıntılık oluşturan fiillerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 • Öpmek,
 • Şehvet uyandıran bölgelere temas etmek, okşamak,
 • Soymaya çalışmak,
 • Sürtünmek.

Basit Cinsel Saldırı Cezası

Basit cinsel saldırı suçunu işleyen fail için alt sınırı 5 yıl, üst sınırı 10 yıl olan hapis cezası düzenlenmiştir. Söz konusu suçun sarkıntılık seviyesinde işlenmesi durumunda faile hükmedilecek hapis cezasının alt sınırı 2, üst sınırı ise 5 yıldır. Somut olaydaki eylem ve koşullara göre, kanunda düzenlenen alt ve üst sınırı arasında bir hapis cezasına hükmedilir. Somut olayda cezayı artıran ya da azaltan sebeplerin mevcudiyeti de hükmedilecek ceza miktarına etki eder.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu | Tecavüz Suçu

Nitelikli cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu md.102/2’de düzenleme alanı bulmuştur. İlgili düzenlemeye göre, kişinin bedenine organ ya da bir cisim sokulması suretiyle kişinin vücut ve cinsel dokunulmazlığının ihlal edilmesi halinde, suçun basit şekline kıyasla daha ağır ceza gerektiren nitelikli hali işlenir. Cinsel ilişki düzeyine varan ve uygulamada tecavüz suçu olarak isimlendirilen bu suç, ilgili fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Nitelikli cinsel saldırı suçunun işlenebilmesi için failin, mağdurun bedenine karşı cinsel saikle anal, oral ya da vajinal yollar üzerinden uzuv ya da cisim sokması gerekir. Cisim sokma fiili, sadece acı vermek amacıyla işlenmişse cinsel saldırı suçu yerine kasten yaralama veya eziyet suçu söz konusu olacaktır. Dolayısıyla eylemin cinsel unsurlar taşıması gerekir. Şehvet duygularının tatmini amacıyla hareket edilmese dahi hareketin cinsellik ihtiva etmesi gerekir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Cezası

Nitelikli cinsel saldırı cezası, TCK md.102/2’de tanzim edilmiştir. Uygulamada tecavüz suçu olarak da bilinen bu suçu işleyen faile, alt sınırı 12 yıl olmak üzere hapis cezası verilir. Görüleceği üzere bu suç için öngörülen ceza miktarı oldukça ağırdır. Ancak, cezayı artıran veya azaltan sebeplerin mevcudiyeti halinde ceza miktarı değişecektir. Söz konusu sebepler, aşağıda etraflıca izah edilmiştir.

Cezayı Artıran Haller | TCK md.102/3, 102/4, 102/5

Cinsel saldırı suçunun gerek basit gerekse nitelikli işleniş şekillerinde, fail için öngörülen cezaların artırılmasına neden olan bazı haller bulunur. Bu haller, şu şekilde sıralanır:

 • Cinsel saldırı; ruhen ya da bedenen kendisini müdafaa etme gücünü haiz olmayan bir kişiye karşı gerçekleştirildiği takdirde, faile verilecek ceza yarı oranda artırılır. TCK md.102/3.
 • Cinsel saldırı; vesayet, kamu görevi ya da hizmet ilişkisinden doğan kolaylıktan istifade etmek suretiyle gerçekleştirildiği takdirde faile hükmedilecek ceza yarı oranda artırılır. TCK md.102/3.
 • Cinsel saldırı; 3. dereceye kadar kan ya da kayın akrabalarına karşı veya üvey anne, üvey baba, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından işlenirse, faile verilecek ceza yarı oranda artırılır. TCK md.102/3.
 • Cinsel saldırı; silahla veya birden çok kişiyle birlikte gerçekleştirilirse, faile ya da faillere verilecek ceza yarı oranda artırılır. TCK md.102/3.
 • Cinsel saldırı; toplu yaşamın mecbur kılındığı yerlerde, toplu yaşamdan istifade etmek suretiyle gerçekleştirilirse faile verilecek cezanın yarı oranda artırılması gerekir. TCK md.102/3.
 • Cinsel saldırı suçu işlemek amacıyla şiddet ya da cebir kullanılması halinde, şayet kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerine sebep olunursa, cinsel saldırı suçuna ilaveten kasten yaralama suçu için düzenlenen cezaya da hükmedilir. TCK md.102/4.
 • Cinsel saldırı suçu neticesinde mağdurun bitkisel hayata girmesi ve yaşam imkanlarını kaybetmesi ya da ölmesi halinde fail için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. TCK md.102/5.

Cezayı Hafifleten veya Kaldıran Haller

Cinsel saldırı suçunun belirli hallerde işlenmesi, suç failine hükmedilecek cezada indirime gidilmesine veya cezanın kaldırılmasına neden olur. Bu haller, şu şekilde sıralanır:

 • Suçun, 18 yaşından küçük çocuk tarafından işlenmesi halinde, somut olayın koşullarına göre cezada indirime gidilebileceği gibi ceza verilmemesine de karar verilebilir. Suç, 12 yaşından küçük çocuklar tarafından işlendiği takdirde çocuk hakkında cezaya hükmetmek yerine güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verilir. Suç, 12 ile 15 yaş arasında bir çocuk tarafından işlenmiş ancak çocuk cinsel saldırı fiilinin hukuki anlam ve önemine hâkim değilse yine ceza verilmesi yerine güvenlik tedbirleri uygulanmasına karar verilir. Fakat çocuk, fiilin hukuki anlamına ve önemine vakıfsa cezada indirime gidilmesi suretiyle cezaya hükmedilir.
 • Cinsel saldırı suçunun aklı zayıf veya akıl hastası kişi tarafından işlenmesi halinde somut olayın özellikleri dikkate alınarak cezada indirime gidilebileceği gibi ceza verilmeye debilir. Akıl hastası kimselerce işlenen cinsel saldırı fiilleri cezalandırılmaz. Bu kişiler için güvenlik tedbirleri uygulanır. Fakat akıl hastası olmayan ancak aklen gerilik çeken kişiler söz konusu olduğunda cezada indirime gidilir. Aklen gerilik halleri basit gerilikleri değil, mahkeme kararı ile resmî kurumlarca tespit edilen akıl gerilikleridir.
 • Suçun eşe karşı işlenmesi, cezayı azaltan veya kaldıran hallerden değildir. Her ne kadar evli olsalar dahi eşler arasında sınırsız cinsel hürriyet bulunmaz. Bu itibarla, evliler arasındaki cinsel dokunulmazlık da korunmaya konu edilmiştir. Eşe karşı işlenen cinsel suçlar, yalnızca mağdur eşin şikâyeti üzerine kovuşturulur. Zira bu durumda re’sen kovuşturma söz konusu değildir.
 • Cinsel saldırı fiilinin hukuka uygun hale gelmesine neden olan hallerden biri de mağdurun rızasıdır. Ancak, önemle belirtilmelidir ki mağdurun rıza göstermesi, yalnızca belirli hallerde ceza alınmamasına neden olur. Zira mağdurun rıza göstermesi halinde cinsel saldırı suçu oluşmayacağı aşikardır, ancak mağdurun rıza gösterdiği düzeyin aşılması halinde cinsel saldırı suçu işlenmiş kabul edilir ve fail hakkınca öngörülen cezaya hükmedilir. Bu hususta örnek vermek gerekirse, söz gelimi, mağdur sadece öpme ve sürtünme eylemlerine rıza göstermiş fakat fail bu sınırı aşarak mağdurun bedenine organ sokmuş olabilir. Bu tür bir durumda organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçu işlenmiş olacaktır.

Cinsel Saldırı Suçunun Unsurları

Cinsel saldırı suçu, fail açısından özgü suç tiplerinden değildir. Bu bakımdan, kanunda düzenlenen işleniş biçimlerinden herhangi birini işleyen herkes bu suçun faili olabilir. Suçun mağduru ise ergin kişilerdir. Mağdurun 18 yaşını doldurmamış kişiler olması halinde somut olayın özelliklerine göre; reşit olmayanla cinsel ilişki veya cinsel istismar suçu söz konusu olacaktır. Suç, farklı cinsiyete sahip kişiler arasında cereyan edebileceği gibi aynı cinsiyetteki kişiler arasında da işlenebilir.

TCK 102 suçu, kasten işlenebilen suçlar arasındadır. İlgili düzenlemeye göre özel bir neden aranmamakla beraber, basit cinsel saldırı suçu için failin, şehvet duygularını tatmin maksadıyla hareket etmesi gerektiği ifade edilmiştir. Madde gerekçesinde bu durum ifade edilmiş olsa dahi madde metninde bulunmaması nedeniyle bu tür özel bir neden aranmaz. Bu nedenle, failin cinsel duygularını tatmin amacı güdüp gütmediğine bakılmaz, fiil unsuruna dair kastı yeterli kabul edilir.

Nitelikli cinsel saldırı suçu için de özel bir saik aranmaz. Bunun yanı sıra, TCK 102 suçunun olası kast ile işlenebileceği de kabul edilir. Failin, sonucu arzu etmemesine karşın kabullenmesi anlamına gelen olası kast, cezayı azaltan etkenlerdendir.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet ve Zamanaşımı Süresi

Kanun koyucu, suçların bazılarına dair soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için mağdur şikayeti aranmasını şart koşmuş, bazı suçlar içinse şikayet şartı düzenlememiştir. Takibi şikâyete bağlı suçlar, suça dair soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için mağdur şikayeti aranan suçlardır. Takibi şikayete tabi olmayan suçlar ise mağdurun şikayetinin aranmadığı suçlardır. Bu tür suçlarda şikayet değil ihbar söz konusudur.

Cinsel saldırı suçu; eş karşı işlendiği takdirde veya sarkıntılık seviyesinde kalması halinde takibi şikayete bağlıdır. Söz konusu suçlar hakkında gerçekleştirilecek soruşturma ve kovuşturma için mağdurun, suç teşkil eden fiili takip eden 6 ay içinde şikayet hakkını kullanması gerekir.

Suçun, yukarıda ifade edilen hallerin dışında kalan tüm işleniş şekilleri, resen soruşturulur. Bu nedenle, bu tür hallerde şikayet süresi bulunmaz. Fakat, ceza davasının dava zamanaşımı süresi içinde neticelenmesi gerekir. Cinsel saldırı suçunun basit ve nitelikli işleniş hallerinde düzenlenen dava aşımı süresi 15 yıldır. Sarkıntılık fiili için düzenlenen zamanaşımı süresi ise 8 yıldır.

Cinsel Saldırı Suçunda Şikayetten Vazgeçme

Takibi şikâyete bağlı olan suçlarda mağdurun şikâyetten vazgeçmesi ve bu nedenle dava sürecinin sona ermesi mümkündür. Takibi için şikayet aranan suçlarda ise şikayetten vazgeçme prosedürüne girilebilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, sarkıntılık ve eşe karşı işlenen cinsel saldırı suçunda mağdurun şikayetten vazgeçme hakkı mevcutken, suçun diğer işleniş şekillerinde mağdurun şikayetten vazgeçmesi cezanın tayini açısından bir sonuç doğurmamaktadır.

Cinsel Saldırıya Teşebbüs ve İştirak

Cinsel saldırı suçunda teşebbüs, failin elinde olmayan sebepler nedeniyle suçun işleniş fiillerinin yarıda kalmasıdır. Teşebbüs halinde suça ilişkin cezada indirime gidilir. Fail, mağdurun bedenine organ sokmaya çalışır fakat bu gayesini elinde olmayan sebeplerden ötürü tamamlayamazsa teşebbüs, basit cinsel saldırı suçu için değil nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs kapsamında değerlendirilir.

Cinsel saldırı suçunda, azmettiren veya yardım eden olması halinde suça iştirak söz konusu olur. Azmettirme veya yardım etme halinde TCK genel hükümler çerçevesinde öngörülen cezalara hükmedilir. Suçun yapısı gereği dolaylı fail olmak mümkün olmasa da müşterek fail biçiminde iştirak hali mümkündür. Suçun birden fazla kişi tarafından beraber işlenmesi hali ise, yukarıda ifade edildiği üzere cezayı artıran hallerdendir.

Tazminat Davası

Cinsel saldırı suçunu konu alan makalemizde ifade edilen haller; söz konusu suçun ne olduğu, faili ve mağduru, cezalar, nitelikli haller ve cezayı artıran – azaltan sebepler izah edilmiştir. Ancak, suçun mağduru tarafından manevi tazminat talebi de mümkündür. Fakat mağdurun manevi tazminat talebi, ceza yargısına değil hukuk yargısına konu edilecektir. Bu bakımdan, manevi tazminat talepli hukuk mahkemesinde harici bir dava açılması gerekir.

Adli Para Cezasına Çevirme

Fail hakkında hükmedilen hapis cezasının 1 yıl ve daha altında olması ve gereken şartların karşılanması halinde cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Cinsel saldırı suçunun failine hükmedilecek hapis cezasının 1 yıl veya daha altında olması oldukça güç bir ihtimaldir. Suçun unsurlarının mevcut olmaması halinde failin beraat etmesi, suçun işlenmesi halindeyse 1 yıldan daha fazla hapis cezasına hükmedilmesi gerekecektir. Fakat, failin alt sınırdan ceza alması ve cezayı azaltan hallerin varlığından yararlanması sebebiyle 1 yıl veya daha az bir ceza alması halinde, cezanın adli para cezasına çevrilebilmesi mümkündür.

HAGB ve Cezanın Ertelenmesi

Faile hükmedilecek cezanın 2 yıl veya daha az olması ve harici şartların karşılanması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) ve cezanın ertelenmesi kurumundan yararlanılabilir. Cinsel saldırı suçunda, HAGB ve cezanın ertelenmesi hükümlerinin uygulanabilmesi için, faile hükmedilecek cezanın alt sınır cezası olması ve cezada indirim nedenlerinin varlığı gerekir. Aksi takdirde, cinsel saldırı suçu nedeniyle faile 2 yıldan daha az ceza verilmesi mümkün değildir.

Cinsel saldırı suçu nedeniyle gerçekleştirilen ceza yargılamasında, fail hakkında HAGB kararı verildiği takdirde kişiye 5 yıllık denetim süresi tanınır. Kişinin, kendisine tanınan süre zarfında kasıtlı bir suç işlememesi beklenir. Yükümlülüklerine aykırı etmeden kendisine tanınan süreyi tamamlayan kişi hakkında sanki hiç suç işlememiş gibi sonuç doğar. Cinsel saldırı suçunun failine cezanın ertelenmesi kararı verildiği takdirde 1 ila 3 yıl arasında değişen denetim süresi tanınır. Kişi, bu süre zarfında bir suça karışmadığı takdirde, cezası infaz edilmiş gibi sonuç doğar.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi kararı verilebilmesi için failin daha önce kasıtlı bir suç işlememiş olması şarttır. Gerek HAGB gerekse cezanın ertelenmesi kurumundan yararlanan kişi, kendisine tanınan denetim sürecinde bir başka kasıtlı suç işlerse hem cinsel saldırı suçundan dolayı aldığı ceza hem de işlediği suçtan ötürü verilen ceza infaz edilecektir.

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme

Basit cinsel saldırı ve sarkıntılık suçuna ilişkin yapılan yargılamalar, Asliye Ceza Mahkemesi eliyle yürütülürken TCK md.102’de düzenlenen diğer cinsel saldırı fiillerin tamamına dair yargılama, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gerçekleştirilir.

Cinsel Saldırı Suçunda Ceza Avukatı Desteği

Cinsel saldırı suçunu konu alan soruşturma ve kovuşturma süreci, ciddiyetle takip edilmesi gereken hassas bir süreç ihtiva eder. Gerek toplum gerekse yargı nezdinde son derece ciddi karşılığı bulunan bir suç olan cinsel saldırı suçu için hürriyeti kısıtlayıcı ağır yaptırımlar öngörülmüştür. Adilane bir yargılamanın teşekkül etmesi, hakkın temini ve müdafaanın etkililiği açısından, emsal davalarla deneyim kazanmış bir ceza avukatından hukuki yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Ceza hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Ceza Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu Ücretli Danışmanlık Banner

Ezgi Sapmaz

Avukat Arabulucu Ezgi SAPMAZ, aile ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir avukattır. Mesleğine duyduğu derin saygı ve bağlılıkla, müvekkillerine adil ve etik hizmet vermeyi amaçlar.
Başa dön tuşu