Deport Kararı Kaldırma

Deport kararı, Türkiye’deki yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmesi ve Türkiye’ye giriş yasağı uygulanmasını ifade eder. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre yabancı uyrukların Türkiye’de kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunması, vize ihlali, milli güvenlik, kamu düzeni ya da sağlık açısından tehlikeli olma hali ve çalışma iznini haiz olmaksızın çalışılması gibi hallerde yabancıların deport edilmesi gündeme gelir.

Yabancı hakkında deport kararı verilmek suretiyle sınır dışı edilmesi halinde ilgili yabancının Türkiye’ye tekrar giriş yapabilmesi için deport kararının kaldırılması gerekir. Deport kararı nedeniyle ailesinden ve yakınlarından ayrı kalan, gönderildikleri ülkeye uyum sorunu yaşayan ve sair menfi hallerle muhatap olan yabacıların bu hususta uzman yardımı alması, yasal haklarını etkin ve etkili bir şekilde kullanabilmesi adına önemlidir.

Deport Edilme (Sınır Dışı) Nedenleri

Deport kararı kaldırma konusunda belirleyici unsur, kararın hangi nedene dayanılarak verildiğidir. Deport kararı kimi zaman kısa bir süre için verilirken kimi zaman süresiz verilir. Yabancıların deport edilmesi, oldukça farklı gerekçelerden ötürü olabileceği gibi uygulamada en sık karşılaşılan gerekçeler; yabancı uyruklunun vize süresini ihlal etmesi ya da ikamet izni süresini öngörülen süre içinde uzatmamasıdır. Uygulama karşılaşılan diğer hallerse şu şekilde sıralanır:

 • Türkiye’de yaşamak için oturma izni alan yabancı uyruklunun çalışma iznine sahip olmadan çalışması,
 • Vize süresinin dolmasına rağmen ülkeden çıkış yapılmaması (Vize ihlali halinde kişi, vize ihlali cezasını öder, çıkış giriş yapar ve ardından 10 gün içinde ikamet iznine müracaat ederse sınır dışı edilmez.)
 • İkamet izni süresinin dolmasına karşın süre uzatılmaması,
 • Muvazaalı evlilik yapılması,
 • Fuhuş gibi ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunulması,
 • Türk Ceza Kanunu’nda suç sayılan fiillerin işlenmesi ile hapis cezasına mahkum edilmesi,
 • Terör örgütü üyesi ya da sempatizanı olmak,
 • Yasa dışı yollar ya da sahte evrak kullanılarak Türkiye’ye giriş yapılması,
 • Toplum sağlığını riske edecek bulaşıcı bir hastalık sahibi olunması,
 • Uluslararası koruma başvurusunun reddedilmesi ve uluslararası koruma statüsünün sona ermesi.

Deport edilme nedenleri, sıralanan sebeplerle sınırlı değildir. Yabancı uyruklu kişinin bir başka sebepten dolayı deport edilmesi de mümkündür. Kişinin, sınır dışı edilme sebebine bağlı olarak ülkeye giriş yasağı süresi de farklılaşır. Bazı hallerde, deport edilen kişi adına, deport sebebine bağlı olarak yabancı tahdit kodu konulur. Hakkında tahdit kodu işlenen kişi, kodun kaldırılması için Selimpaşa deport avukatı aracılığıyla hukuki yardım almalıdır. Avukat yardımı mecburi olmamakla birlikte sürecin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi ve hak kaybı yaşanmaması adına önemlidir.

Deport Kararı Kim Tarafından Verilir?

Deport kararı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ya da ilgili valilik tarafından alınır. Deport kararı ile kişi için yurda giriş yasağı süresi belirlenir. Bu süre, idarenin geniş takdir yetkisi kapsamında ve fakat yasada düzenlenen sınırlar dahilinde belirlenir. İdarenin geniş yetki sahibi olması, zaman zaman hatalı işlemlere zemin hazırlar. Hatalı işlemlere karşı ise yargı yolu açıktır.

Deport Nasıl Kaldırılır?

Hakkında sınır dışı edilme kararı verilen kişinin ülkeye giriş yasağı süresinin tamamlanmadan ülkeye giriş yapabilmesi mümkün değildir. Fakat deport edilen kişinin yurda giriş süresi dolmadan Türkiye’ye girebilmesinin bazı istisnaları mevcuttur. Bu itibarla, giriş yasağı süresinin her zaman dolmasını beklemek gerekmez. Bunun için deport kaldırma işlemi yapılır.

İki farklı şekilde gerçekleştirilebilen deport kaldırma işlemi; yabancı meşruhatlı vize almak suretiyle hakkında verilmiş olan sınır dışı edilme süresi tamamlanmaksızın ülkeye giriş yapabileceği gibi hakkında verilen deport kararının iptali istemi için idare mahkemesinde dava yoluna gidilebilir.

Hakkında verilen deport kararına rağmen kişinin Türkiye’ye girebilmesine olanak tanıyan ilk yöntem olan meşruhatlı vize alınmasıdır. Yabancı; evlilik, eğitim – araştırma, çalışma, tedavi nedeniyle meşruhatlı vize aldığı takdirde, sınır dışı edilme süresi tamamlanmamasına rağmen ülkeye giriş yapabilecektir. Söz konusu vizelerin alınabilmesi için ilgili sebeplere dayanak niteliğindeki evrakın vize müracaatı esnasında belgelenmesi gerekir. Aksi takdirde müracaat reddedilir.

Meşruhatlı vize davetiyesi başvurusunun ret kararı ile sonuçlanmaması yetkin ve deneyimli Selimpaşa deport avukatı nezaretinde yürütülmesi, sürecin sağlıklı seyri ve müspet sonucun elde edilmesi adına önemlidir. Meşruhatlı vize isteminde bulunamayacak bazı kişiler vardır. Terör örgütü üyesi olma ve devlet aleyhine faaliyet gösterme gibi hallerden ötürü deport edilmesi bu duruma örnektir. Söz konusu kişilerin meşruhatlı vize talebi ile Türkiye’ye girişi mümkün değildir fakat idare mahkemesinde deport kararının iptali istemiyle dava açılması ve dava neticesinde olumlu kararın elde edilmesi ile deport kararı kaldırma gerçekleşir ve kişinin Türkiye’ye girişi mümkün kılınır.

Deport kararı kaldırma hususunda karara itiraz, dava yolu ile gerçekleştirilir. İdari işlem niteliğinde olan deport kararı, idare mahkemesinde açılacak iptal davası ile iptal edilebilir. Zira, idare eliyle gerçekleştirilen iş ve işlemlerin tamamı yargı denetimine tabi tutulabilmektedir. İdarenin gerçekleştirdiği işlemler yargıya taşınmadığı sürece hukuka uygun olarak kabul görür.

İdare, hakkında deport kararı verilen yabancıya ya da yabancının yasal temsilcisine bu kararı gerekçeli şekilde tebliğ eder. Yabancı, hakkındaki deport kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek idare mahkemesinde deport kararının iptali talepli iptal davası açabilir. Söz konusu davanın açılabilmesi için 7 günlük hak düşürücü süre öngörülmüştür. Hakkında verilen sınır dışı deport edilme kararına itiraz edecek yabancının hak düşürücü süreye bağlı kalarak iptal davası açması gerekir.

Deport kararı tebliğ olunan yabancı, dava ile karara itiraz edecekse ivedi davranmalı ve konusunda uzman Selimpaşa deport avukatı aracılığıyla hukuki yardım almalıdır. Zira, iptal davasına gidildiği takdirde Selimpaşa deport avukatı tarafından zaman alan pek çok işlem yapılacaktır. İl Göç İdaresi ile yazışma, somut duruma göre farklı mercilerden toplanacak belgeler, gerekli karar araştırması, dilekçe düzenlemesi ve dava açılması gibi birçok işlemden ötürü hızlı hareket edilmesi kişinin yararına olacaktır.

Sınır dışı edilen kişi için bazı hallerde ve sınır dışı edilme sebebine bağlı olarak kod işlenir. Söz konusu kodların kaldırılması da idare mahkemesinde açılacak davaya bağlıdır. Deport kararına itiraz için açılan iptal davasında deport kararının uygulanması ve yürütmesi dava açılmasıyla birlikte kendiliğinden durdurulur. Bu sayede kişi, mahkemece davanın esası hakkında karar verilene değin sınır dışı edilemez.

Deport Süreci

Hakkında deport kararı verilen yabancı; kolluk kuvvetleri tarafınca yakalanmış, resmi bir kurum tarafından fark edilmiş veya kendi isteği ile kolluk kuvvetlerine başvurarak durumu bildirmiş olabilir. Yabancının bu durumu tespit edildiği takdirde ilk olarak muayene edilmesi için hastaneye götürülür. Ardından, İl Göç İdaresi tarafından belirlenen bir yere götürülür ve kişinin deport edilmesine dair evrak hazırlanır. Yabancı, henüz karar verilmeden bu süreçte hak kaybı yaşamamak ve sınır dışı kararı ile muhatap olmamak adına Selimpaşa deport avukatından hukuki yardım alabilir.

Hakkında evrak düzenlenen yabancı, geri gönderme merkezine gönderilir. Geri gönderme merkezine nakledilen yabancının hakkında yapılan işlemler tamamlanır ve dava açılmamış olursa ilgilinin ülkesine nakli sağlanır. Belirli hallerde, yabancının istemi üzerine bir başka ülkeye nakli de mümkündür.

Geri Gönderme Merkezinde Ne Kadar Kalınır?

Hakkında sınırdışı kararı verilen yabancı uyruklu şahıs geri gönderme merkezine nakledilir. Yabancının geri gönderme merkezinde kalacağı en fazla süre yasal olarak 6 ay olarak düzenlenmiştir. Ancak bu süre 6 ay daha uzatılabilir. Dolayısıyla yabancı uyruklu kşinin geri gönderme merkezinde idari gözetim altında kalabileceği en fazla süre 1 yıldır.

Terke Davet

Deport işlemi uygulanması için gerekli koşullar oluşan yabancı, şayet kolluk kuvvetlerine sınır dışı edilmek için bizzat başvurursa yahut avukatı ile deport değil de terke davet verilmesine karar verilmesini sağlarsa, yabancı geri gönderme merkezine nakledilmek mecburiyetinde kalmayabilir. Söz konusu yabancılar için terke davet prosedürü işletilir ki bu prosedürün işletilmesi yabancı adına daha avantajlıdır. Terke davet prosedürü uygulanan yabancıya ülkeden ayrılması için asgari 15, azami 30 gün süre tanınır.

Yabancı hakkında terke davet prosedürü uygulanması için durumun yabancı tarafından kolluk kuvvetlerine bizzat bildirilmesi şart değildir. Vize ihlali tespit olunan ve hakkında idare tarafından deport kararı verilen yabancı için de idarenin takdirinde olmak şartıyla terke davet prosedürü işletilebilir. Bununla birlikte, rızası dahilinde kolluk kuvvetlerine durumunu bildiren yabancı için mutlaka ve her şartta terke davet prosedürü işletilmez. Bu noktada, deport edilme şartları mevcut olan kişinin hususi durumu, mazisi ve benzeri sübjektif özellikleri referans alınır. Kişi için saklanma, kaçma şüphesi bulunuyorsa, terke davet kurumu işletilmez.

Kimlerin Sınır Dışı Edilmesi Mümkün Değildir?

Sınır dışı edilecek kişinin, aşağıda sıralanan durumları haiz olması, ilgilinin sınır dışı edilmesine manidir. Bu haller şu şekildedir:

 • Gönderileceği ülkede ölme, işkenceye maruz kalma tehlikesi mevcutsa,
 • Yaşlılık, gebelik gibi seyahat etmesine engel teşkil eder bir durumu varsa,
 • Türkiye’de mühim bir tedavi görüyor ve nakledileceği ülkenin bu tedaviyi sağlama imkanı bulunmuyorsa.

Deport Kararı Kaldırma Talepli Davada Zamanaşımı

Deport kararı kaldırma istemi ile açılan davada 7 günlük hak düşürücü süre öngörülmüştür. Yabancı, hakkında verilen deport kararının kendisine tebliğini takiben 7 gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açmalıdır. İdare mahkemesinde deport kararına itiraz konulu iptal davası açıldığında kişinin ülkesine gönderlmesi yani deport edilmesi işleminin yürütmesi durdurulur.

Deport Kararı Kaldırmada Görevli ve Yetkili Mahkeme

Deport kararı, idari bir işlemdir. Bu itibarla deport kararının hukuka uygun olup olmadığını denetlemekle görevli mahkeme idare mahkemeleridir. İdari işlem niteliğindeki sınır dışı edilme kararını veren idarenin bulunduğu yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir. Kişi hakkında işlenen kodun iptali talepli dava için de aynı görev ve yetki kuralı geçerlidir.

Selimpaşa Deport Avukatı

Yabancılar hakkında verilen deport kararına dair hukuki prosedür, yasalarda açıkça düzenlenmiştir. Fakat, mevzuatın dağınık hükümleri haiz ve oldukça kapsamlı olması ve bir yabancının Türk hukukuna olan uzaklığı nedeniyle Selimpaşa deport avukatı ile iletişim kurulması ve hukuki destek alınması, hakkın temini açısından en doğru yaklaşım olacaktır.

Yabancılar hukukuyla alakalı daha fazla içeriğe ulaşmak için hemen Yabancılar Hukuku Makaleleri sayfamızı ziyaret et.

Ezgi Sapmaz Hukuk Bürosu Ücretli Danışmanlık Banner

Ezgi Sapmaz

Avukat Arabulucu Ezgi SAPMAZ, aile ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli bir avukattır. Mesleğine duyduğu derin saygı ve bağlılıkla, müvekkillerine adil ve etik hizmet vermeyi amaçlar.
Başa dön tuşu